Розробка системи ISO 14001

ISO 14001 - це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи екологічного менеджменту, (далі - СЕМ). Даний стандарт розроблено насамперед для зменшення впливу від діяльності підприємств на навколишнє середовище. 

Наразі в Україні діє версія стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT).

Впровадження системи менеджменту навколишнього середовища допомагає організаціям поліпшити свої екологічні показники внаслідок більш ефективного використання ресурсів і скорочення витрат, а також дозволяє отримати конкурентну перевагу, довіру партнерів, споживачів і контролюючих органів. 

Стандарт ISO 14001 надає організаціям інструменти, інформацію та методи для досягнення успіху в управлінні екологічними ризиками. Ці інструменти можна узгодити з пріоритетами організації, стратегією та процесом прийняття рішень, інтегруючи екологічне управління в загальну систему менеджменту, тим самим досягаючи екологічної та економічної мети. 

Етапи розробки системи ISO 14001

Обираючи для співпраці Атестор, Ваша компанія отримає весь комплекс послуг необхідних для ефективного функціонування та впровадження системи екологічного менеджменту. Слід зазначити, що фахівці Атестор мають багаторічний досвід у впровадженні даної системи в діяльність підприємств різних галузей, масштабів і форм власності. Тож, запрошуємо до співпраці з нашою компанією та пропонуємо розглянути кроки, які є необхідними для реалізації даного питання.

01

Діагностика підприємства

Первинним аудитом виявляються невідповідності підприємства вимогам стандарту

02

Визначення екологічних аспектів

Визначення факторів впливу на навколишнє середовище та сфери застосування СЕМ

03

Розробка документів

Написання документації, створення інструкцій у відповідності до вимог ISO 14001

04

Навчання персоналу

Ознайомлення з вимогами стандарту. Підготовка внутрішніх аудиторів. Сертифікація персоналу

05

Запусковий аудит

Проведення внутрішнього аудиту. Розробка коригувальних дій та аналіз системи

06

Сертифікаційний аудит

Коригувальні дії з зауваженнями аудитора. Отримання сертифіката ISO 14001

Сфери послуг впровадження системи ISO 14001

Впроваджуючи дану систему, організація повинна розглянути всі екологічні питання, які стосуються її діяльності, такі як: рівень забруднення повітря від її діяльності, проблеми з водою та стоками, управління відходами, забруднення ґрунту, пом’якшення впливу на зміну клімату, а також ефективне використання ресурсів. Реалізувавши вимоги стандарту ISO 14001 у співпраці з фахівцями Атестор, Ваша компанія відчує ряд переваг вже від самого початку впровадження системи екологічного менеджменту.

харчова промисловість

важка промисловість

хімічна продукція

деревообробні підприємства

виробництво газу

виробництво електроенергії

АЗС, СТО, транспортування

легка промисловість

металургія

транспортування нафтопродуктів, палива

виробництво води

виробництво обладнання

Переваги впровадженої системи ISO 14001

Репутація та імідж

Позитивна репутація та конкурентні переваги на ринку внаслідок відповідального підходу до збереження навколишнього середовища

Відповідальність

Скорочення негативного впливу на навколишнє середовище завдяки дотриманню сталих екологічних зобов’язань

Зниження витрат

Раціональне використання ресурсів, зменшення відходів та зниження споживання енергоресурсів, скорочення викидів парникових газів

Дотримання норм

Впевненість в дотриманні законодавчих вимог та норм. Зменшення ризику виникнення екологічних інцидентів і витрат на їх ліквідацію

Аудити та навчання

Аудити ISO 14001

З метою ефективного впровадження СЕМ в діяльність підприємства, та належного її функціонування  обов’язковою процедурою є проведення аудитів.

Діагностичний аудит. Проведення діагностичного аудиту є невід’ємним процесом,  який проводиться третьою стороною та завжди перед початком розробки та впровадження СЕМ.
Метою даного аудиту, перш за все, є:
  • визначення невідповідності вимогам стандарту ISO 14001;
  • визначення організаційної структури підприємства;
  • визначення ступеня готовності персоналу;
  • визначення сфери застосування системи
  • складання подальшого плану виконання робіт задля успішного впровадження системи екологічного менеджменту.
Діагностичний аудит проведений фахівцями Атестор, допоможе Вашому підприємству не тільки виявити слабкі місця, а й визначити необхідні ресурси та найкоротший  шлях до вдосконалення.

Внутрішній аудит проводиться підприємством самостійно та в обов’язковому порядку, відповідно до вимог стандарту.
Його необхідно проводити вже після впровадження системи, на постійній основі з метою отримання об’єктивних доказів належного функціонування системи. Періодичність проведення визначається підприємством самостійно, але не рідше ніж один раз в рік.  
Слід зазначити, що експерти Атестор під час впровадження екологічної системи менеджменту перший внутрішній аудит проводять разом з персоналом організації (де впроваджено систему) надаючи їм практичні рекомендації, інформацію та інструкції для їх самостійного та успішного проведення даного виду аудиту надалі.
Крім того, існують ще такі види аудитів, як:

Аудит другої сторони - проводиться зацікавленими сторонами - потенційними замовниками, партнерами, власниками або іншими особами за їх замовленням, з метою підтвердження виконання належної практики у сфері екологічного менеджменту, розуміння можливості подальшої співпраці та пошуку шляхів для вдосконалення.

Сертифікаційний аудит - проводиться обраним замовником органом з оцінки відповідності. Здійснюється аналіз документації на місці - перевірка фактичного функціонування системи менеджменту перед видачею сертифіката.
Враховуючи практику, орган з оцінки відповідності (сертифікації) при проведенні даного аудиту завжди надає підприємству зауваження до впровадженої системи. Так, політикою компанії Атестор передбачена допомога на безплатній основі своїм замовникам в усуненні зауважень та проведенні коригувальних дій до моменту отримання підприємством сертифіката. 

Навчання ISO 14001

Навчання персоналу, є одним з необхідних етапів впровадження  та подальшої сертифікації СЕМ. Спеціалісти підприємства, залучені у функціонуванні системи мають розібратися у вимогах стандарту ISO 14001, а група внутрішніх аудиторів повинна пройти додаткове навчання принципам проведення внутрішнього аудиту, отримавши відповідні сертифікати. 

Так, при впровадженні СЕМ, Атестор проводить необхідні тренінги для персоналу, в яких розглядаються, в тому числі:

  • основи стандарту ISO 14001;
  • принципи проведення внутрішніх аудитів СЕМ, згідно з вимогами стандарту ISO 19011.

При укладанні з Атестор договору на впровадження даної СЕМ в діяльність підприємства, навчання та сертифікація персоналу за напрямком ISO 14001 та ISO 19011 входить в предмет надання послуг. 

За підсумками навчання, наша компанія видає учасникам належним чином оформлені сертифікати, які є документальним підтвердженням проходження навчального курсу.

Під час тренінгу, учасники вивчають вимоги стандарту та отримують рекомендації щодо їх реалізації на практиці. Завдяки ретельно спланованій програмі учасники здобувають не тільки теоретичні знання, а й набувають практичних навичок. Проводячи тренінг, лектори Атестор діляться професійним досвідом та дають рекомендації з урахуванням специфіки діяльності підприємства.

Сертифікація системи ISO 14001

Щодо сертифікації, слід зазначити про той факт, що вона не є обов’язковою процедурою. Однак, документальне підтвердження незалежним органом оцінки відповідності - це кращий спосіб повідомити покупцям, клієнтам, постачальникам та іншим зацікавленим сторонам про те, що стандарт запроваджено належним чином.
Отримання сертифіката можливе лише після проходження всіх етапів процесу сертифікації:

На даному етапі, команда Атестор надає гарантовану безоплатну допомогу у виборі замовником органу оцінки з відповідності (сертифікації), залежно від поставлених задач замовника та як вже зазначалося раніше, допомагає усунути зауваження. 
Таким чином, обираючи для співпраці Атестор, за фіксовану оплату, ви отримаєте допомогу наших фахівців на будь-якому етапі впровадження системи ISO 14001 в діяльність Вашого підприємства.